พญ. ชลาลัย ลิ้มสินธะโรภาส

แพทย์สาขา   :   แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • แพทย์ศาสตร์บิณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550
  • เฉพาะทางสาขา พยาธิวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2554


กลับ

ติดต่อเรา